Člen Realitní komory České republiky:

◦ jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Realitní komory České republiky a platnými právními normami České republiky.
◦ jedná vždy v zájmu klienta a hájí práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.
◦ se neustále vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
◦ chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce.
◦ jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
◦ spolupracuje s ostatními členy, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuje zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
◦ svým vystupováním vždy jedná tak, aby zůstalo zachováno dobré jméno Realitní komory České republiky, kterou reprezentuje. Porušování tohoto etického kodexu má za následek vyloučení z Realitní komory České republiky.
Antonín Fidler
ředitel společnosti