• Realitní kancelář Luxury service s. r. o, síť vlastních poboček (dále jen „společnost“) usiluje o poskytování služeb v oblasti realit kvalitně, ke spokojenosti klientů a v souladu s etickým kodexem společnosti.
• Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, jíž společnost poskytuje služby na základě uzavřené smlouvy.
• Shledá-li klient služby poskytované mu realitní kanceláři za nevyhovující, nebude-li spokojen s postupem či jednáním zástupce realitní kanceláře, nebo bude-li mít k provádění obchodního případu jiné výhrady, je oprávněn uplatnit tyto své výhrady (dále jen „reklamace“) u vedení společnosti.
• Reklamaci může klient uplatnit prostřednictví webového formuláře pod článkem, e-mailem: info@luxury-service.cz nebo písemnou formou doručenou doporučeně do sídla společnosti k rukám vedení společnosti. Nezbytnou součástí reklamace je označení obchodního případu a jeho přesný popis, včetně skutečnosti, k níž má klient výhrady a dále aktuální kontaktní údaje klienta.
• Takto uplatněná reklamace bude společností posouzena bez zbytečného odkladu, nejpozději do desíti pracovních dnů ode dne jejího doručení. Doba posouzení je důležitá pro vyžádání veškerých relevantních podkladů a případných vyjádření dotčených osob. V případě potřeby může společnost klienta vyzvat k doplnění reklamace, aby ji bylo možné projednat.
• O stanovisku společnosti k uplatněné reklamace bude klient bezprostředně po jejím posouzení vyrozuměn.
• Bude-li reklamace uznána oprávněnou zcela nebo zčásti, bude součástí vyrozumění dle předcházejícího odstavce informace o opatřeních přijatých ke sjednání nápravy.
• Oprávněně uplatněné reklamace budou následně zohledněny v činnosti společnosti a jejích zástupců, společnost bude usilovat o přijetí opatření, která by opakování reklamovaných jevů předešla, nebo je omezila
• Společnost zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
• Tento reklamační řád je závazný pro celou společnost.
• Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 22. 8. 2016.
• Tento reklamační řád může být měněn pouze rozhodnutím vedením společnosti, změna je účinná od okamžiku uveřejnění nového reklamačního řádu na webových stránkách.
Antonín Fidler
ředitel společnosti